You are here

Gaelic Verse

Gaelic Verse

From this page you can browse and search the records in Hebridean Connections.

Title Description Images Id
An Làir Dhonn An Làir Dhonn (The Brown Mare) is attributed to Murdo Mackenzie (Murchadh Mor), seventeenth century factor to the Earl of Seaforth in Lewis, who was Chief of the Mackenzies of Achilty. Murchadh Mor lived on St Columbas... Yes 47239
An Ataireachd Àrd An Ataireachd Àrd was originally a poem composed by Donald Maciver; it won first prize in the 1908 Mòd. On being asked to cite his inspiration, Donald mentioned his uncle, Donald Maciver: An Ataireachd Bhuan, or the... Yes 52692
Na Seachdnar Norman Macdonald of 11 Kirkibost loved making up poems about people, especially locals. One day, whilst on a boat with six fellow villagers, he was asked if he could make up a poem featuring the seven on the boat at the... 21333
Amhran Chaluim Sgaire Malcolm Macaulay (An Teacsa air a togail bhon Urramach Domhnall MacAmhlaigh - Domhnall lain 'An Neill - is air a sgriobhadh am Barraglom anns a' Mhaigh 2004.) Sèist: Air fà lè lò ra u Air fà lè lò ra u Air fà lè lò ra u... Yes 17979
'S daor a cheannaich mi 'm fiadhach Fragments of a lament composed by Elizabeth Macpherson on the death of her son John, who drowned in Loch Langabhat in Uig. A large stone was set up on end on the spot where his body was laid when it was recovered. The... 65097
An Saighdear Bàn Donald Matheson, Saighdear Chaluim Bhain, was a son of Malcolm Matheson (Calum Bàn) of Valtos and Crowlista. Donald joined the army, serving at the siege of Louisbourg in 1758, and later with the 78th Seaforth... 66471
Hi ho ro tha mi duilich Written by Donald Morrison (born 1858) of 3 Valtos, Uig. Hì ho ro tha mi duilich, tha m' aigne fo ghruaim Bho ràinig mi Canada fhrasach an fhuachd Gun chaill mi an riobhadh a bha na mo ghruaidh 'S an-diugh tha mo... Yes 38233
Cnip A song about her native village, by Peggy Henrietta Maciver of Kneep. Tha Cnip os cionn mo dhachaidh tha mu choinneamh Cnoc nan Còrr Is an tom air cùl an tighe ris an canar Cnoc an Oir An Fhaoilinn 'S rubha Iolmoir air... Yes 38685
Oran nan Rodan After an infestation of rats in Hacklete, Donald Maciver of 14 Hacklete composed this bardachd. In it he tries to persuade the rats to leave Hacklete and make their way to Linshader where James Mackenzie lives. Èirich... 773
Sealladh à Beinn Eitsheal Sealladh à Beinn Eitsheal was written during the First World War by Donald Mackay of 2 Achmore. The poet not only names the places he can see, but describes the everyday livelihood of the people in those areas, setting... 61126
Air fà-il eileadh horo hi Air fà-il eileadh horo hi Air fà-il eileadh horo hi Hill e liù nam b'àill leat mi Air fà-il eileadh horo hi. Cha chreid mi fhin nach e mo luaidh Tha cur mun cuairt aig Bhàcasaigh Ge dubh do cheann is geal do chridhe Rùn... Yes 25598
A h-uile latha chì s nach fhaic Chaidh na t-amhran so a dheanamh le balach a Bhaltos a chaidh a dh' Ameiriga - 'a Chearrag' neo 'Domhnall Mhurchaidh Dhomhnaill a' Sguthair'. Tha e ag cuimhneachadh air an dachaidh agus na daoine a dh'fhag e, agus gu h-... Yes 51885
Fas, Fas an grian-shruth brultianneach trath-noin A poem by Derick Thomson, Professor Emeritus, Glasgow University, whose mother (Tineag Aonghais Alasdair) came from Keose. He probably undertook the English translation as well. It describes a visit to St. Colm's Isle,... Yes 47238
St Colm's: Deserted in the noon-time's shimmering, pouring sun A poem by Derick Thomson, Professor Emeritus, Glasgow University, whose mother, (Tineag Aonghais Alasdair) came from Keose. It describes a visit to St. Colm's Isle, probably in the 1960s. See also the Gaelic version.... Yes 41653
Tha mi duilich, duilich, duilich The following verses were composed by Margaret Macdonald, Peigi Eachainn, Banantrach Choinnich Mhurchaidh Bhain. Tha mi duilich, duilich, duilich Tha mi duilich dol troimh 'n fhàsach Tha mo chridhe briste brùite 'S cha... 43761
Marbhrann do Chalum Iain MacAoidh This lengthy elegy was written by Angus Mackay for his nephew Malcolm John Mackay, 3 Garnyahine who was lost during the Second World War.   1 'S gur fada mu thuath ann an iomall a' chuan Tha an t-eilean san fhuair tu d... 72774
Air Dusgadh Ghearraidh-Bhard Verses composesd by Kenneth John Nicolson, on the Garyvard revival meetings, 1938. An tèid thu leam do Ghearraidh-bhard Far bheil Spiorad Naomh nan gràs Ri toirt muinntir dh'ionnsaigh slàinte 'Sa stigh fo sgàil na... Yes 45978
Marbhann air Aonghas MacIomhair Marbhrann dha Aonghas MacIomhair, a bha 'na Cheaistear an Uig, air a Bhac, agus a'm Baile-Mhairi, Ionmhar-Pheotharan. Chaochail e an 1851 [1856?] An Elegy for Angus Maciver, the catechist in Uig, Back and Maryburgh. He... 66249
Comataidh Ionaltraidh Chirceboist (Dùbhlachd 1950) A poem written by Norman Macdonald of 11 Kirkibost about the newly elected Kirkibost Grazing committee and the leaving members. Feuch a lorg sibh daoine dìleas A bhios sìmplidh, ciùin na nadur Ghabhas cùram dha ar... 11137
Òran Jasper These verses were composed by Janet Martin of 2 Shieldinish, to her son Donald (Jasper) whilst he was in Egypt on his way to the Boer War. Ille dhuinn gur tu bu toigh leam Co-dhuibh a theireadh cach e Ille dhuinn a dh'... 60861
Am Parsail Post Donald Maclennan of 26 Kirkibost composed this poem for the postman Donald Macaulay of 21 Kirkibost. It was a humorous work listing some 'suitable' parcels for members of the community. 'Se am parsail post 'Se am... 37647
Amhran an Iasgaich Verses by John Smith of 18 Kirkibost. Nuair thàinig am an iasgaich dhuinn S a thriall gach fear air falbh, 'S e 'n turas nach do riaraich sinn, Bha a' bhliadhna buileach searbh: Bha anshocair 's droch thìd againn, Le... Yes 24416
Na làithean a dh'fhalbh Kenneth John Smith of 1 Earshader reminisces about days gone by and the changes he's seen in the district since then. Chan fhaic mi seòl ga chuir air dòigh Buille ràmh san dòrn cha chluinn mi 'S na nithean còir bha ann... 1185
Iasgairean Bhearnaraidh Leodhais Be an t-Urramach Domhnall MacAmhlaigh a Circebost a' srìobh am bàrdachd seo; tha e ag innse mu iasgairean Bhearnaraidh, an t-aimsir a tha ga riaghladh, far am bidh iad ag iasgach agus an t-iasg a bhithear a' glacadh A... Yes 51702
A Phiseag a Ceòs Poem about Colin Mackenzie (am Piseag) of 9 Keose and a sheepdog; composed by Duncan Dodds of North Tolsta. A Phiseag a Ceos Chan aithnichinn idir a Phiseag a Ceòs Gus an t-seachdain a chaidh s mi ag òl san taigh òsta... 60826
Mucan-Mara Bhaile Ailein Poem about the last organised whale hunt which took place in Balallan in 1934, highlighting the people of Kinloch's lack of fishing skills Mucan Mara Bhaile Ailein 'S e mucan gun chiall chuir cùl rin dachaighAir aodann... 60827
Eilean Leodhais ged rinn mi d'fhagail The last composition of John Mackay, of Kershader Lewis and Saskatchewan. (Air Fonn: Eilean Leòdhais Ge Fada Thriall Mi) Eilean Leòdhais ged rinn mi d'fhàgailGur tric bhios m'inntinn dol nall gum' chàirdeanGu tabh Loch... Yes 43748
Marbhrann Do Dhithis Chloinne An elegy written by Annie Macleod after the death of two of her children, Jessie Maclennan and Alex John Maclennan, in the inflenza epidemic of 1919. Marbhrann Do Dhithis Chloinne Nam biodh teanga bhàird agam Chum dàin... Yes 39854
The Uig Chessmen A poem about the Uig Chessmen, by Calum Maclean, Conon Bridge. From Donald Macdonald's Tales and Traditions of the Lews. Na Fir-TàilisgBha sinn sàmhach fon an tomGus na lorg bò na h-adhairc sinnTha sinn a-nis fada... Yes 51547
Oran Mor Thorcuil Marion Macleod, 16 Laxay wrote this song after her marriage took her to live in Achmore. It is obvious she is homesick for her native village. Oran Mor Thorcuil Ise: Och mar tha mi'n dèidh do shùgraidh;'S cianail,... 60829

Pages