You are here

Gaelic Verse

Gaelic Verse

From this page you can browse and search the records in Hebridean Connections.

Title Description Images Id
The Brown Mare An Lair Dhonn is attributed to Murdo Mackenzie, seventeenth century factor to the Earl of Seaforth in Lewis, who was Chief of the Mackenzies of Achilty. Murchadh Mor lived on St Columbas Isle and became a cattle dealer... Yes 47239
An Ataireachd Ard An Ataireachd Àrd was originally a poem composed by Donald Maciver; it won first prize in the 1908 Mòd. On being asked to cite his inspiration, Donald mentioned his uncle, Donald Maciver: An Ataireachd Bhuan, or the... Yes 52692
The Seven Norman Macdonald of 11 Kirkibost loved making up poems about people, especially locals. One day, whilst on a boat with six fellow villagers, he was asked if he could make up a poem featuring the seven on the boat at the... 21333
Amhran Chaluim Sgaire Malcolm Macaulay (An Teacsa air a togail bhon Urramach Domhnall MacAmhlaigh - Domhnall lain 'An Neill - is air a sgriobhadh am Barraglom anns a' Mhaigh 2004.) Sèist: Air fà lè lò ra uAir fà lè lò ra uAir fà lè lò ra... Yes 17979
'S daor a cheannaich mi 'm fiadhach Fragments of a lament composed by Bess Macaulay on the death of her son John, who drowned in Loch Langabhat in Uig. A large stone was set up on end on the spot where his body was laid when it was recovered. The stone is... 65097
Saighdear Chaluim Bhain Donald Matheson, Saighdear Chaluim Bhain, was a son of Malcolm Matheson (Calum Bàn) of Valtos and Crowlista. Donald joined the army, serving at the siege of Louisbourg in 1758, and later with the 78th Seaforth... 66471
Hi ho ro tha mi duilich Written by Donald Morrison (born 1858) from 3 Valtos, Uig. Hì ho ro tha mi duilich, tha m' aigne fo ghruaimBho ràinig mi Canada fhrasach an fhuachdGun chaill mi an riobhadh a bha na mo ghruaidh'S an-diugh tha mo shnuadh... Yes 38233
Ni mi aithris dhuibh gu riannal Bàrdachd gun thiotal air a sgrìobhadh le Niall Iain Thormoid Alasdair e Circebost (1935 neo 1936) Ni mi aithris dhuibh gu riannal Mar a thriall an 'crew' aig Broigean Chaidh an Teurach ud a lìonadh Leis gach cliabh 's... Yes 39846
Song by Peggy Eric Maciver A song about her native village, by Peggy Eric Maciver, 7 Kneep Tha Cnip os cionn mo dhachaidh tha mu choinneamh Cnoc nan CòrrIs an tom air cùl an tighe ris an canar Cnoc an OirAn Fhaoilinn 'S rubha Iolmoir air am b'... Yes 38685
Oran nan Rodan After an infestation of rats in Hacklete, Donald Maciver 'Domhnall Bàn', 14 Hacklete composed this bardachd. In it he tries to persuade the rats to leave Hacklete and make their way to Linshader where James Mackenzie... Yes 773
Sealladh a Beinn Eitsheal Sealladh à Beinn Eitsheal was written during the 1st World War by Donald Mackay or Dòmhnall Neill Bhig (1854-1932) of 2 Achmore. The poet not only names the places he can see, but describes the everyday livelihood of... 61126
Air fa-il eileadh ho-ro hi Air fà-il eileadh horo hi Air fà-il eileadh horo hi Hill e liù nam b'àill leat mi Air fà-il eileadh horo hi. Cha chreid mi fhin nach e mo luaidh Tha cur mun cuairt aig Bhàcasaigh Ge dubh do cheann is geal do chridhe Rùn... Yes 25598
A h-uile latha chì s nach fhaic Chaidh na t-amhran so a dheanamh le balach a Bhaltos a chaidh a dh' Ameiriga - 'a Chearrag' neo 'Domhnall Mhurchaidh Dhomhnaill a' Sguthair'. Tha e ag cuimhneachadh air an dachaidh agus na daoine a dh'fhag e, agus gu h-... Yes 51885
Fas, Fas an grian-shruth brultianneach trath-noin A poem by Derick Thomson, Professor Emeritus, Glasgow University, whose mother (Tineag Aonghais Alasdair) came from Keose. He probably did the translation as well. It describes a visit to St. Colm's Isle, probably in... Yes 47238
St Colm's: Deserted in the noon-time's shimmering, pouring sun A poem by Derick Thomson, Professor Emeritus, Glasgow University, whose mother, (Tineag Aonghais Alasdair) came from Keose. It describes a visit to St. Colm's Isle, probably in the 1960s. See also the Gaelic version.... Yes 41653
Fuilleagain The song was composed in good-humoured, satirical vein by John Smith (3 Earshader) for his sister-in-law Mor who was to marry Finlay Macleod (Fiulleagain) from Arnol around 1875. 1873
Tha mi duilich, duilich, duilich The following verses were composed by Margaret Macdonald, Peigi Eachainn, Banantrach Choinnich Mhurchaidh Bhain, 14 Cromore, originally from 18 Laxay. Tha mi duilich, duilich, duilichTha mi duilich dol troimh 'n... 43761
Elegy for Malcolm John Mackay This lengthy elegy was written by Angus Mackay for his nephew Malcolm John Mackay, 3 Garnyahine who was lost in WW2.   1 'S gur fada mu thuath ann an iomall a' chuan Tha an t-eilean san fhuair tu d' àrach Chaluim Iain... 72774
Air Dusgadh Ghearraidh-Bhard Verses composesd by Kenneth Nicolson, 32 Gravir, on the Garyvard revival meetings, 1938 An tèid thu leam do Ghearraidh-bhardFar bheil Spiorad Naomh nan gràsRi toirt muinntir dh'ionnsaigh slàinte'Sa stigh fo sgàil na... Yes 45978
Elegy for Angus Maciver Marbhrann dha Aonghas MacIomhair, a bha 'na Cheaistear an Uig, air a Bhac, agus a'm Baile-Mhairi, Ionmhar-Pheotharan. Chaochail e an 1851 [1856?] An Elegy for Angus Maciver, the catechist in Uig, Back and Maryburgh. He... 66249
Kirkibost Grazing Committee (December 1950) A poem written by Norman Macdonald of 11 Kirkibost about the newly elected Kirkibost Grazing committee and the leaving members. Feuch a lorg sibh daoine dìleas A bhios sìmplidh, ciùin na nadur Ghabhas cùram dha ar... Yes 11137
Oran Jasper These verses were composed by Janet Martin, 2 Shieldinish to her son Donald (Jasper) whilst he was in Egypt on his way to the Boer War. Ille dhuinn gur tu bu toigh leamCo-dhuibh a theireadh cach eIlle dhuinn a dh'fhàg... 60861
Am Parsail Post When Donald Macaulay 'Domhnall Neill' 21 Kirkibost, was postman, a poem was composed by Donald Maclennan 'Domhnall Dhonnchaidh' 26 Kirkibost called Am Parsail Post. It was a humorous poem listing some 'suitable' parcels... Yes 37647
Amhran an Iasgaich Verses by John Smith of 18 Kirkibost. Nuair thàinig am an iasgaich dhuinn S a thriall gach fear air falbh, 'S e 'n turas nach do riaraich sinn, Bha a' bhliadhna buileach searbh: Bha anshocair 's droch thìd againn, Le... Yes 24416
Na laithean a dh'fhalbh Kenneth John Smith, 1 Earshader reminisces about days gone by and the changes he's seen in the district since then. Na làithean a dh'fhalbh Chan fhaic mi seòl ga chuir air dòighBuille ràmh san dòrn cha chluinn mi'S na... Yes 1185
Iasgairean Bhearnaraidh Leodhais Be an t-Urramach Domhnall MacAmhlaigh a Circebost a' srìobh am bàrdachd seo; tha e ag innse mu iasgairean Bhearnaraidh, an t-aimsir a tha ga riaghladh, far am bidh iad ag iasgach agus an t-iasg a bhithear a' glacadh A... Yes 51702
A Phiseag a Ceos Poem about Colin Mackenzie (am Piseag), 9 Keose and a sheepdog;composed by Duncan Dodds, North Tolsta A Phiseag a Ceos Chan aithnichinn idir a Phiseag a CeòsGus an t-seachdain a chaidh s mi ag òl san taigh òstaNuair a... 60826
Mucan-Mara Bhaile Ailein Poem about the last organised whale hunt which took place in Balallan in 1934, highlighting the people of Kinloch's lack of fishing skills Mucan Mara Bhaile Ailein 'S e mucan gun chiall chuir cùl rin dachaighAir aodann... 60827
Eilean Leodhais ged rinn mi d'fhagail The last composition of John Mackay, of Kershader Lewis and Saskatchewan. (Air Fonn: Eilean Leòdhais Ge Fada Thriall Mi) Eilean Leòdhais ged rinn mi d'fhàgailGur tric bhios m'inntinn dol nall gum' chàirdeanGu tabh Loch... Yes 43748
Marbhrann Do Dhithis Chloinne An elegy written by Annie Macleod after the death of two of her children, Jessie Maclennan and Alex John Maclennan, in the inflenza epidemic of 1919. Marbhrann Do Dhithis Chloinne Nam biodh teanga bhàird agam Chum dàin... Yes 39854

Pages