You are here

Smuaintean Saighdeir an Deidh Blar Mhons

Smuaintean Saighdeir an Deidh Blar Mhons

Also known as Isean Bhoidich, this popular song gives the perspective of a young soldier on the battlefield during World War One. It was written by Donald Macphail of 19 Southside Gravir who died at home in 1916, aged 24.

The last two verses describe the soldier's feelings for his native village, and the yearning he has to return there:

S truagh nach b' urrainn dhomh leat amharc

Thar nam monaidhean, 's nan caol;

Chithinn sealladh air Gleann Ghrabhair

Far na dhealaich mi ri m ghaol

Chithinn a Chabag fearann m eolais

'S I le ceo air bharr na stuc

Far na dh'araicheadh o m' oig mi

'S mi fo bhron nach fhaic mi thu.

See also Tha sinn uile an diugh fo bhròn.

 

Title: Smuaintean Saighdeir an Deidh Blar Mhons
Record Type: Gaelic Verse
Gaelic Name: Smuaintean Saighdeir an Deidh Blar Mhons
Date: 1915
Record Maintained By: CEP
Subject Id: 36841