You are here

Gaelic Verse

Gaelic Verse

From this page you can browse and search the records in Hebridean Connections.

Title Description Imagessort ascending Id
Kirkibost Grazing Committee (December 1950) A poem written by Norman Macdonald "Tormod Dhol" 11 Kirkibost about the newly elected Kirkibost Grazing committee and the leaving members. Feuch a lorg sibh daoine dìleasA bhios sìmplidh, ciùin na nadurGhabhas cùram dha... Yes 11137
Na laithean a dh'fhalbh Kenneth John Smith, 1 Earshader reminisces about days gone by and the changes he's seen in the district since then. Na làithean a dh'fhalbh Chan fhaic mi seòl ga chuir air dòighBuille ràmh san dòrn cha chluinn mi'S na... Yes 1185
Dòmhnall Dubh an Dòmhnallaich A song written by John Macdonald "Iain Ban" of Bosta for his brother Donald when he was courting Marion "Mor a Cheannaich" Dòmhnall Dubh an Dòmhnallaich: 'S iomadh rud tha dhìth orm a dh'fheumainn fhìn mun dèanainn... Yes 14523
Amhran Chaluim Sgaire Malcolm Macaulay (An Teacsa air a togail bhon Urramach Domhnall MacAmhlaigh - Domhnall lain 'An Neill - is air a sgriobhadh am Barraglom anns a' Mhaigh 2004.) Sèist: Air fà lè lò ra uAir fà lè lò ra uAir fà lè lò ra... Yes 17979
The Seven Norman Macdonald "Tormod Dhol", 11 Kirkibost loved making up poems about people, especially the locals. One day, whilst on a boat with six fellow villagers, he was asked if he could make up a poem featuring the seven on... Yes 21333
Amhran an Iasgaich Verses by John Smith, 18 Kirkibost. Nuair thàinig am an iasgaich dhuinnS a thriall gach fear air falbh,'S e 'n turas nach do riaraich sinn,Bha a' bhliadhna buileach searbh:Bha anshocair 's droch thìd againn,Le uisge 's... Yes 24416
Oran Sniomh A song composed by Christina Murray of 6 Hacklete after the death of her husband. Seist: Gur fhada nis na dh'fhuirich miBho thoisich mi ri d urramanGur fhada nis na dh'fhuirich mi. Bho fhuair mi naidheachd air do... Yes 25380
S na hi o hu Chalumain A song by Mary Macdonald (b1885), of Hacklete and Valasay. 'S na hi o hù Chalumain 'S na hi o hù Chalumain Fallain gum bi thu 'S na hi o hù Chalumain 'S math thig breacan air fhiaradh Air sliasaid mo ghaoil sa O fhir a... Yes 25594
Air fa-il eileadh ho-ro hi Air fà-il eileadh horo hi Air fà-il eileadh horo hi Hill e liù nam b'àill leat mi Air fà-il eileadh horo hi. Cha chreid mi fhin nach e mo luaidh Tha cur mun cuairt aig Bhàcasaigh Ge dubh do cheann is geal do chridhe Rùn... Yes 25598
Am Parsail Post When Donald Macaulay 'Domhnall Neill' 21 Kirkibost, was postman, a poem was composed by Donald Maclennan 'Domhnall Dhonnchaidh' 26 Kirkibost called Am Parsail Post. It was a humorous poem listing some 'suitable' parcels... Yes 37647
Hi ho ro tha mi duilich Written by Donald Morrison (born 1858) from 3 Valtos, Uig. Hì ho ro tha mi duilich, tha m' aigne fo ghruaimBho ràinig mi Canada fhrasach an fhuachdGun chaill mi an riobhadh a bha na mo ghruaidh'S an-diugh tha mo shnuadh... Yes 38233
Song by Peggy Eric Maciver A song about her native village, by Peggy Eric Maciver, 7 Kneep Tha Cnip os cionn mo dhachaidh tha mu choinneamh Cnoc nan CòrrIs an tom air cùl an tighe ris an canar Cnoc an OirAn Fhaoilinn 'S rubha Iolmoir air am b'... Yes 38685
Ni mi aithris dhuibh gu riannal Bàrdachd gun thiotal air a sgrìobhadh le Niall Iain Thormoid Alasdair e Circebost (1935 neo 36) Ni mi aithris dhuibh gu riannalMar a thriall an 'crew' aig BroigeanChaidh an Teurach ud a lìonadhLeis gach cliabh 's biadh... Yes 39846
Marbhrann Do Dhithis Chloinne An elegy written by Annie nee Macleod, 10 Kirkibost after the death of two of her children in the inflenza epidemic of 1919. Marbhrann Do Dhithis Chloinne Nam biodh teanga bhàird agamChum dàin a chur air loinnDh'innsinn... Yes 39854
St Colm's: Deserted in the noon-time's shimmering, pouring sun A poem by Derick Thomson, Professor Emeritus, Glasgow University, whose mother, (Tineag Aonghais Alasdair) came from Keose. It describes a visit to St. Colm's Isle, probably in the 60's. See also the Gaelic version.... Yes 41653
Eilean Leodhais ged rinn mi d'fhagail The last composition of John Mackay, of Kershader Lewis and Saskatchewan. (Air Fonn: Eilean Leòdhais Ge Fada Thriall Mi) Eilean Leòdhais ged rinn mi d'fhàgailGur tric bhios m'inntinn dol nall gum' chàirdeanGu tabh Loch... Yes 43748
Faire, Faire Mhic Catriona Faire, Faire Mhic Catriona was written by William Macphail, 19 Gravir, about 1930, and the following introduction to it in about 1950. Mac Catriona was the author's cousin, John Roderick Macphail. The maiden regrets a... Yes 45970
Air Dusgadh Ghearraidh-Bhard Verses composesd by Kenneth Nicolson, 32 Gravir, on the Garyvard revival meetings, 1938 An tèid thu leam do Ghearraidh-bhardFar bheil Spiorad Naomh nan gràsRi toirt muinntir dh'ionnsaigh slàinte'Sa stigh fo sgàil na... Yes 45978
Tha sinn uile an diugh fo bhròn This song was written by Donald Macphail, 19 Southside Gravir, who as a young man was too ill to join up during the Great War. His friends who had joined the Army and Navy were constantly in his thoughts; he died in... Yes 46442
Fas, Fas an grian-shruth brultianneach trath-noin A poem by Derick Thomson, Professor Emeritus, Glasgow University, whose mother (Tineag Aonghais Alasdair) came from Keose. He probably did the translation as well. It describes a visit to St. Colm's Isle, probably in... Yes 47238
The Brown Mare An Lair Dhonn is attributed to Murdo Mackenzie, seventeenth century factor to the Earl of Seaforth in Lewis, who was Chief of the Mackenzies of Achilty. Murchadh Mor lived on St Columbas Isle and became a cattle dealer... Yes 47239
The Uig Chessmen A poem about the Uig Chessmen, by Calum Maclean, Conon Bridge. From Donald Macdonald's Tales and Traditions of the Lews. Na Fir-TàilisgBha sinn sàmhach fon an tomGus na lorg bò na h-adhairc sinnTha sinn a-nis fada... Yes 51547
Oidhche Nam Shuain A poem written by Calum M Macdonald, latterly of Edinburgh, in which he dreams he's back in Kirkibost in his young days. Oichdhe nam shuain gun shiubhail mo smuainGu daoine bha uasal is bàigheil,A dhionnsuidh an t-... Yes 51678
Iasgairean Bhearnaraidh Leodhais Be an t-Urramach Domhnall MacAmhlaigh a Circebost a' srìobh am bàrdachd seo; tha e ag innse mu iasgairean Bhearnaraidh, an t-aimsir a tha ga riaghladh, far am bidh iad ag iasgach agus an t-iasg a bhithear a' glacadh A... Yes 51702
A h-uile latha chì s nach fhaic Chaidh na t-amhran so a dheanamh le balach a Bhaltos a chaidh a dh' Ameiriga - 'a Chearrag' neo 'Domhnall Mhurchaidh Dhomhnaill a' Sguthair'. Tha e ag cuimhneachadh air an dachaidh agus na daoine a dh'fhag e, agus gu h-... Yes 51885
An Ataireachd Ard An Ataireachd Ard was written by Donald Maciver and won first prize in the 1908 Mod. On being asked to cite his inspiration, Donald wrote: An Ataireachd Bhuan, or the everlasting blustering of the sea on the sands of... Yes 52692
Baile Cheois Baile Cheois, le Murchadh Mac a'Ghobhain a bha 'na mhaighistear-sgoile ann an Ceos ann a' bhliadhna 1909 Poem about the village of Keose written by Murdo Smith, Luerbost, who was Headmaster of Knockinadue School in 1909... Yes 7273
Oran nan Rodan After an infestation of rats in Hacklete, Donald Maciver 'Domhnall Bàn', 14 Hacklete composed this bardachd. In it he tries to persuade the rats to leave Hacklete and make their way to Linshader where James Mackenzie... Yes 773
Cuairt air Ceos Reflections whilst taking a stroll around the village of Keose, by Roderick Smith, 3 Keose Glebe " 'S an deanntagach ruadh fàs suas sa' chagailt bha blath." Nach tric a thig an smuain a tha sin gu ar n-aire nuair a... Yes 8490
The people of Geshader Some residents of the village of Geshader in Uig are mentioned in this piece by the bard Norman Macleod (Am Bard Bochd). Norman Macleod was a schoolmaster at Loch Croistean school adjacent to the village of Geshader.... Yes 8595

Pages