You are here

Gaelic Verse

Gaelic Verse

From this page you can browse and search the records in Hebridean Connections.

Titlesort descending Description Images Id
'S daor a cheannaich mi 'm fiadhach Fragments of a lament composed by Bess Macaulay on the death of her son John, who drowned in Loch Langabhat in Uig. A large stone was set up on end on the spot where his body was laid when it was recovered. The stone is... 65097
A Phiseag a Ceos Poem about Colin Mackenzie (am Piseag), 9 Keose and a sheepdog;composed by Duncan Dodds, North Tolsta A Phiseag a Ceos Chan aithnichinn idir a Phiseag a CeòsGus an t-seachdain a chaidh s mi ag òl san taigh òstaNuair a... 60826
A h-uile latha chì s nach fhaic Chaidh na t-amhran so a dheanamh le balach a Bhaltos a chaidh a dh' Ameiriga - 'a Chearrag' neo 'Domhnall Mhurchaidh Dhomhnaill a' Sguthair'. Tha e ag cuimhneachadh air an dachaidh agus na daoine a dh'fhag e, agus gu h-... Yes 51885
Air Dusgadh Ghearraidh-Bhard Verses composesd by Kenneth Nicolson, 32 Gravir, on the Garyvard revival meetings, 1938 An tèid thu leam do Ghearraidh-bhardFar bheil Spiorad Naomh nan gràsRi toirt muinntir dh'ionnsaigh slàinte'Sa stigh fo sgàil na... Yes 45978
Air fa-il eileadh ho-ro hi Air fà-il eileadh horo hi Air fà-il eileadh horo hi Hill e liù nam b'àill leat mi Air fà-il eileadh horo hi. Cha chreid mi fhin nach e mo luaidh Tha cur mun cuairt aig Bhàcasaigh Ge dubh do cheann is geal do chridhe Rùn... Yes 25598
Am Parsail Post When Donald Macaulay 'Domhnall Neill' 21 Kirkibost, was postman, a poem was composed by Donald Maclennan 'Domhnall Dhonnchaidh' 26 Kirkibost called Am Parsail Post. It was a humorous poem listing some 'suitable' parcels... Yes 37647
Amhran Chaluim Sgaire Malcolm Macaulay (An Teacsa air a togail bhon Urramach Domhnall MacAmhlaigh - Domhnall lain 'An Neill - is air a sgriobhadh am Barraglom anns a' Mhaigh 2004.) Sèist: Air fà lè lò ra uAir fà lè lò ra uAir fà lè lò ra... Yes 17979
Amhran Ruaraidh Aonghais Oig John Smith, the bard from 18 Kirkibost, was returning from Stornoway with some friends and required a ferry across to Bernera. They approached Roderick Maclennan, a merchant from Newpark, Callanish who sold his goods by... 24404
Amhran an Iasgaich Verses by John Smith, 18 Kirkibost. Nuair thàinig am an iasgaich dhuinnS a thriall gach fear air falbh,'S e 'n turas nach do riaraich sinn,Bha a' bhliadhna buileach searbh:Bha anshocair 's droch thìd againn,Le uisge 's... Yes 24416
An Ataireachd Ard An Ataireachd Ard was written by Donald Maciver and won first prize in the 1908 Mod. On being asked to cite his inspiration, Donald wrote: An Ataireachd Bhuan, or the everlasting blustering of the sea on the sands of... Yes 52692
An t-Eilean Siar (les an Urramach DU MacCoinnich, Arivruach) Oran mu an Eilean boidheach maiseadh ann an do tògaidh e. Sè a "MacLeod" air a bheill e labhart "Ceann Fearrna na Leodaich" a chuir a ruaig air na "Fife Adventurer". A song in... 60868
Bagh Ciarach: 'Se nighean mo ghaoil The spirit of one of the murdered men from Mealista came to the bedside of his sweetheart and he sang to her the verses of this song - trying to explain to her what a cruel fate had overtaken them. Bagh Ciarach 'Se... 61449
Baile Cheois Baile Cheois, le Murchadh Mac a'Ghobhain a bha 'na mhaighistear-sgoile ann an Ceos ann a' bhliadhna 1909 Poem about the village of Keose written by Murdo Smith, Luerbost, who was Headmaster of Knockinadue School in 1909... Yes 7273
Bha fuil do chuirp chubhraidh The words and translation of this waulking song are taken from Carmina Gadelica. The song was composed by Nic Còiseam for her foster-son Donald MacDonald, Mac Iain mhic Sheumais, and tells of the injuries he sustained... 109720
Cuairt Cuain The hymn Cuairt Cuain was composed by John Morison (Gobha na Hearadh) after his 1851 tour of the central belt of Scotland on the Free Church ship Breadalbane, when he aimed to secure funds to build and complete Manish... 107501
Cuairt air Ceos Reflections whilst taking a stroll around the village of Keose, by Roderick Smith, 3 Keose Glebe " 'S an deanntagach ruadh fàs suas sa' chagailt bha blath." Nach tric a thig an smuain a tha sin gu ar n-aire nuair a... Yes 8490
Dòmhnall Dubh an Dòmhnallaich A song written by John Macdonald "Iain Ban" of Bosta for his brother Donald when he was courting Marion "Mor a Cheannaich" Dòmhnall Dubh an Dòmhnallaich: 'S iomadh rud tha dhìth orm a dh'fheumainn fhìn mun dèanainn... Yes 14523
Eachainn Bochd le Uilleam MacMhathain, Arivruach Oran eibhinn mu fear a bha bhean ga h'arachaidh A tale about a henpecked husband Tha cailleach às a' bhail' againnAbair g'eil i èibhinnBith 'm bodach bochd toirt chasan leis An dèidh... 60870
Eilean Leodhais ged rinn mi d'fhagail The last composition of John Mackay, of Kershader Lewis and Saskatchewan. (Air Fonn: Eilean Leòdhais Ge Fada Thriall Mi) Eilean Leòdhais ged rinn mi d'fhàgailGur tric bhios m'inntinn dol nall gum' chàirdeanGu tabh Loch... Yes 43748
Elegy for Angus Maciver Marbhrann dha Aonghas MacIomhair, a bha 'na Cheaistear an Uig, air a Bhac, agus a'm Baile-Mhairi, Ionmhar-Pheotharan. Chaochail e an 1851 [1856?] An Elegy for Angus Maciver, the catechist in Uig, Back and Maryburgh. He... 66249
Elegy for Malcolm John Mackay This lengthy elegy was written by Angus Mackay for his nephew Malcolm John Mackay, 3 Garnyahine who was lost in WW2.   1 'S gur fada mu thuath ann an iomall a' chuan Tha an t-eilean san fhuair tu d' àrach Chaluim Iain... 72774
Faire, Faire Mhic Catriona Faire, Faire Mhic Catriona was written by William Macphail, 19 Gravir, about 1930, and the following introduction to it in about 1950. Mac Catriona was the author's cousin, John Roderick Macphail. The maiden regrets a... Yes 45970
Fas, Fas an grian-shruth brultianneach trath-noin A poem by Derick Thomson, Professor Emeritus, Glasgow University, whose mother (Tineag Aonghais Alasdair) came from Keose. He probably did the translation as well. It describes a visit to St. Colm's Isle, probably in... Yes 47238
Fuadach nan Gaidheal This piece of bardachd which appeared in Bardachd Leodhais tells about the clearances, the effect on the people and the land. It was written by Donald Macdonald, Tobson. Cò 'n cridhe air an talamh nach dèanadh e... 63203
Fuilleagain The song was composed in good-humoured, satirical vein by John Smith (3 Earshader) for his sister-in-law Mor who was to marry Finlay Macleod (Fiulleagain) from Arnol around 1875. 1873
Hi ho ro tha mi duilich Written by Donald Morrison (born 1858) from 3 Valtos, Uig. Hì ho ro tha mi duilich, tha m' aigne fo ghruaimBho ràinig mi Canada fhrasach an fhuachdGun chaill mi an riobhadh a bha na mo ghruaidh'S an-diugh tha mo shnuadh... Yes 38233
Iasgairean Bhearnaraidh Leodhais Be an t-Urramach Domhnall MacAmhlaigh a Circebost a' srìobh am bàrdachd seo; tha e ag innse mu iasgairean Bhearnaraidh, an t-aimsir a tha ga riaghladh, far am bidh iad ag iasgach agus an t-iasg a bhithear a' glacadh A... Yes 51702
Kirkibost Grazing Committee (December 1950) A poem written by Norman Macdonald "Tormod Dhol" 11 Kirkibost about the newly elected Kirkibost Grazing committee and the leaving members. Feuch a lorg sibh daoine dìleasA bhios sìmplidh, ciùin na nadurGhabhas cùram dha... Yes 11137
Ma bhitheas tu dol a dh’ iasgach Ma bhitheas tu dol a dh’ iasgach  'S gu ‘m bi thu ag iarraidh bearings  Cuma tu i 'n iar air an Robhair 'S as a sin air d’fhiaradh, a null gu Sgeir an Leusain  'S sin ma bhitheas an lionadh a’ dortadh. The above advice... 118186
Marbhrann Do Dhithis Chloinne An elegy written by Annie nee Macleod, 10 Kirkibost after the death of two of her children in the inflenza epidemic of 1919. Marbhrann Do Dhithis Chloinne Nam biodh teanga bhàird agamChum dàin a chur air loinnDh'innsinn... Yes 39854

Pages