You are here

An Ataireachd Ard

An Ataireachd Ard

An Ataireachd Ard was written by Donald Maciver and won first prize in the 1908 Mod. On being asked to cite his inspiration, Donald wrote:

An Ataireachd Bhuan, or the everlasting blustering of the sea on the sands of Uig.

Hero, Donald Ban, an uncle on a visit from Canada

Scene, Carnish Bay, which he left in 1851.

This finest pugilist in the Island of Lewis in his day shed tears this Sunday afternoon in Carnish.

The piece was set to music has been recorded by many singers, including Ishbel Macaskill, Catherine-Ann Macphee, the Macdonald Sisters and Capercaillie. The text is as follows:

An ataireachd bhuan,

Cluinn fuaim na h-ataireachd àrd,

Tha torann a' chuain

Mar chualas leam-s' e nam phàist,

Gun mhùthadh gun truas

A' sluaisreadh gainneimh na tràghad

An ataireachd bhuan,

Cluinn fuaim na h-ataireachd àrd.

Gach làd le a stuadh,

Cho luaisgeach, faramach, bàn

Na chabhaig gu cruaidh

'S e gruamach, dosrach, gun sgàth,

Ach strìochdaidh a luaths

Aig bruaich na h-uidhe bh' aig càch,

Mar chaochail an sluagh

Bha uair sa bhaile-sa tàmh.

Sna coilltean a siar

Chan iarrainn fuireach gu bràth,

Bha m' inntinn 's mo mhiann

A-riamh air lagan a' bhàigh.

Ach iadsan bha fial

An gnìomh, an caidreamh, 's an àgh

Air sgapadh gun dìon,

Mar thriallas ealtainn ro nàmh.

Seileach is luachair,

Cluaran, muran is stàrr

Air tachdadh nam fuaran

'N d' fhuair mi iomadh deoch-phàit;

Na tobhtaichean fuar'

Le bualan, 's cuiseag gum bàrr,

'S an deanntagach ruadh

Fàs suas sa chagailt bha blàth.

Ach chunnaic mis' uair

'M bu chuannar beathail an t-àit',

Le òigridh gun ghruaim

Bha uasal modhail nan càil,

Le màthraichean suairc

Làn uaill nan companaich gràidh,

Le caoraich is buar

Air ghluasad moch madainn nan tràth.

Ag amharc mun cuairt,

Cha dual dhomh gun a bhith 'm pràmh:

Chan fhaic mi an tuath

Dem b' shuaicheant' carthannas tlàth -

Nam fògarraich thruagh,

Chaidh 'm fuadach thairis air sàl,

'S cha chluinn iad gu buan

Mòr-fhuaim na h-ataireachd àird.

Fir-sgiùrsaidh an t-sluaigh,

Cha bhuan iad bharrachd air càch:

Bu chridheil an uaill

Gar ruagadh mach gun chion fàth,

Ach sannt agus cruas,

An duais tha aca mu thràth -

Mòr-dhiomb' is droch luaidh

An uaigh le mallachd nan àl.

Ach siùbhlaidh mi uat;

Cha ghluais mi tuilleadh nad dhàil;

Tha m' aois is mo shnuadh

Toirt luaidh air giorrad mo là,

An àm dhomh bhith suaint'

Am fuachd 's an cadal a' bhàis

Mo leabaidh dèan suas

Ri fuaim na h-ataireachd àrd

Title: An Ataireachd Ard
Record Type: Gaelic Verse
Gaelic Name: An Ataireachd Ard
Date: 1908
Record Maintained By: CEU
Subject Id: 52692