51547: The Uig Chessmen

A poem about the Uig Chessmen, by Calum Maclean, Conon Bridge. From Donald Macdonald’s Tales and Traditions of the Lews.

Na Fir-Tàilisg
Bha sinn sàmhach fon an tom
Gus na lorg bò na h-adhairc sinn
Tha sinn a-nis fada thall
Nar call aig Eilean Leòdhais
‘S gur call do Eilean Leòdhais e
Rìghrean, ridirean, easbuig ‘s ban-righ
‘S gillean beag n am pàin
‘S gur mòr an call a Leòdhas

Calum Macilleathainn, Drochaid Sguideil

Details
Record Type:
Gaelic Verse
Record Maintained by:
CEU

Related Media

Aerial view of Ardroil, Uig

Aerial view of Ardroil, Uig