84951: Group of villagers on beach at Aird Uig.

Group of villagers on beach at Aird Uig.

From left to right – 1. Angus Maclean (Aonghas Macilleathainn), 2. John Angus Maclennan (Iain Ghill) 4 Aird, 3. Etta (Shoggaidh) Maclean 5 Aird, 4. Murdanie (Shoggaidh) Maclean 5 Aird, 5. Donald Macritchie (Domhnall Macrisnidh) 4 Aird, 6. Angus Macritchie (Aonghas Phadraig-Angus) 4 Aird, 7. John Maclennan (Iain Geal) 4 Aird, 8. Johan Macleod (Seonag a’ Ghille) 8 Aird, 9. Peggy Macritchie (Peigi Ruadh) 7 Aird, 10. Dollag (Dolson-Dollag) Matheson 9 Aird, 11. Donald A. Macritchie (Doy or Doidh) 7 Aird, 12. Norman Macritchie (An Geamhradh) 7 Aird, 13. Murdo Macleod (Murchadh Ruadh Chaluim Choillich) (SY) 5 Aird, 14. Chirsty Macleod (A Chirsy) 2 Aird, 15 Son Donald Macleod (Domhnall Ban) 2 Aird, 16. Donald Matheson (Dolson) 9 Aird, 17. Murdo Matheson (A Leddy) 6 Aird. Group of villagers on beach at Aird Uig.

see identity legend

Details
Record Type:
Image Details
URL:
https://hebrideanconnections.com/images/UigData/UigPublishable/Aird/U_AU_06_0001_bp.jpg
File Name:
U_AU_06_0001_bp.jpg
Originator:
Unknown
Copyright:
Uig Historical Society
Record Maintained by:
CEU