You are here

Murdo MacLeod

Murdo MacLeod

Murdo was born in 1856, the eldest child of John MacLeod and Mary MacLeod of Baile. In 1875 the family moved to Lamerick. Murdo remained unmarried, working as a farm servant.

Murdo Mòr was a good friend of the bard Malcolm MacAskill, often accompanying him on fishing and hunting expeditions:

'S an bhios an t-aigneadh le ghad air a dhruim

'N am dha bhith faisg air na bailtean le spid

'N t-seana mhosgaid ghlagach fo n' achlais nach claoidh

B' e toileachadh fhaicinn, bhiodh tlachd air is aoibh.

 

Nam biodh n bha shùlairean ùr' aice cruinn

'Gan gleidheadh do dh' Uisdean gu cùramach grinn,

Dh'fhalbhadh e 's shiubh'leadh e uine gun sgios

Sgiathail 's an iarmailt 's e triall leis a' ghaoith

Murdo also worked as a fisherman, dealing with inclement conditions in the Sound of Harris. His friend wrote:

Cha robh duine dhèanadh iomradh

Leis mar bha iad air a tunnachadh.

Ach bha rudeiginn air Murchadh

Is na toir iomradh air càch.

 

Bha iad shios is shuas 'nan sineadh:

Bha iad thall 's a bhos a dìobhairt:

Cha robh sannt ad' air an dinneir

'S boinne tì cha robh air bòrd.

 

 

 

Title: Murdo MacLeod
Record Type: People
Gaelic Name: Murchadh Iain Mhurchaidh
Also Known As: Murdo Mòr
Date of Birth: 1856
Date of Death: 03-03-1905
Occupation: Fisherman; Farm servant; Servant
Sex: Male
Bk Reference: CEBH 2942
Record Maintained By: CEBH
Subject Id: 76462